تبلیغات
گلوله ها می نویسند - حامیان شاهین نجفی مرتد چقدر مسلمانند؟

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

حامیان شاهین نجفی مرتد چقدر مسلمانند؟

دوشنبه 1 خرداد 1391   03:43 ب.ظ


نوشته شده توسط : علیرضا