تبلیغات
گلوله ها می نویسند - گرما یا سوزان ؟

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

گرما یا سوزان ؟

شنبه 15 بهمن 1390   12:32 ب.ظ      تولد انسان روشن شدن کبریتی است
 و مرگش خاموشی آن!

       بنگر در این فاصله چه کردی؟
 گرما بخشیدی...!؟

  یا سوزاندی...؟!


نوشته شده توسط : علیرضا