تبلیغات
گلوله ها می نویسند - شهدای مسیحی ،زرتشتی و كلیمی

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

شهدای مسیحی ،زرتشتی و كلیمی

پنجشنبه 8 دی 1390   08:23 ب.ظ


نوع مطلب : ستارگان آسمان خاكی ،

به مناسب فرا رسیدن عید كریسمس

 یادی از شهدای مسیحی،زرتشتی و كلیمی بنماییم

عنوان : وازگن آوانسیان

عنوان : واهان اَلله وِردیان

عنوان : واهیك باغداساریان
عنوان : واهیك یِسائیان

عنوان : وهاندز رشید پور بابرودی

عنوان : ورژ باغومیان

عنوان : هراچ طوروسیان

عنوان : هراچ هامبارسومیان

عنوان : هنریك یوسفی (هوسپیان)

عنوان : هراند آوانسیان سنگبارانی (هوانسیان)

عنوان : یوریك (یورا) سرداریان ست

عنوان : هنریك هارتونیان

عنوان : یرمی یعقوب

عنوان : ژوزف شاهی

عنوان : گاگیك طومانیان

عنوان : ادیك نرسسیان

 
عنوان : آرمِن آودیسیان

عنوان : آلبرت الله دادیان

عنوان : آلفرد گبری

عنوان : پایلاك آوِدیان

عنوان : رازمیك خاچاطوریان

عنوان : رازمیك داودیان

عنوان : رافیك رشیدزاده

عنوان : رایموند باغرامیان

عنوان : زوریك مرادیان

عنوان : روبرت لازار

عنوان : ژیلبرت ملكم آبكاریان

عنوان : سورِن خانلریان

عنوان : گارنیك بوغوسیان

عنوان : گاگیگ طومانیانس

عنوان : مگردیچ طوماسیان

عنوان : نوریك باباجانیان

عنوان : وارطان آبراهامیان

عنوان : وارطان آقاخانیان

عنوان : وازگِن آدامیان

 
  


نوشته شده توسط : علیرضا