تبلیغات
گلوله ها می نویسند - پلیس مردم آزار

سقراط : نبینید چه كسی سخن می گوید بلكه بشنوید او چه می گوید .

(( كسی كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد گرفتار هجوم اشتباهات نمی شود ))

باید به حكم سپیده از كوچه شب گذر كرد


كوچه هایمان را به نامشان كردیم تا هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذر گاه كدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

علیرضا

جستجو

 

پلیس مردم آزار

دوشنبه 5 دی 1390   10:47 ب.ظ


نوع مطلب : یك عكس و فیلم = یك كتاب ،جامعه ،30 یا 30 ،

پلیسی كه  آزارش به مورچه دانه كش نمیرسه
((فیلم))


نوشته شده توسط : علیرضا